نظرت چیه؟
برای محو غده سرطانی ( اسرائیل ) چه راهکاری رو می پسندید؟
نظر دادن نمایش نتایج